Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Gmina Waśniów ogłasza końcową sprzedaż węgla

Wyświetl stronę główną » Informacje bieżące » Gmina Waśniów ogłasza końcową sprzedaż węgla

Podtytuł: Gmina Waśniów ogłasza końcową sprzedaż węgla!!!

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany do ustawy dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

„Art.  11.

W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów określonych w art. 8 ust. 2 oraz dla sprzedaży końcowej, o której mowa w art. 14a ust. 1.";

2) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. 1. W przypadku gdy gminie albo innemu podmiotowi pozostało niesprzedane paliwo stałe nabyte na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, mogą oni ogłosić, nie wcześniej niż w dniu 1 maja 2023 r., sprzedaż końcową tego paliwa.

 1. Gmina zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o sprzedaży końcowej, określając w szczególności:

1) termin składania wniosków o zakup;

2) szacunkową ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wyrażoną w tonach;

3) cenę za tonę paliwa stałego nie wyższą niż cena określona w art. 5 ust. 2.

 1. Gmina, na terenie której sprzedaż końcową prowadzi inny podmiot zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej informacje przekazane przez ten podmiot, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz cenę za tonę paliwa stałego nie wyższą niż cena określona w art. 4 ust. 8.
 2. Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1, może dokonać zakupu paliwa stałego, o którym mowa w ust. 1, w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1.
 3. Wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazany w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
 5. Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1, może złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 13, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.Do sprzedaży końcowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1-5, art. 11, art. 12, art. 13 ust. 1 i 4-9 oraz art. 14 ust. 1, 3 i 4.
 1. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.
 2. Sprzedaż paliwa stałego na zasadach określonych w ust. 1-9 może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.".”

WAŻNE !!!

 • Wnioski o zakup węgla można składać w Urzędzie Gminy
  w Waśniowie do 30 czerwca 2023 roku.
 • Cena za 1 tonę wynosi 1780 zł.
 • ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej przez Gminę Waśniów, wyrażona w tonach to: 24,6 tony ekogroszku.

Ilość węgla dla jednego  gospodarstwa domowego – bez limitu.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-17 14:06

Dodanie załącznika/ załączników - Damian Wiśniewski

2023-05-17 14:01

Dodanie artykułu - Damian Wiśniewski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

tel. (0-41) 2646026
fax (0-41) 2646028

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.