Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Waśniówczwartek, 20 lutego 2020 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała nr XXII /119 /2004 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 grudnia 2004 roku

Strona główna » Uchwały » Uchwały - 2004 » Uchwała nr XXII /119 /2004 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 grudnia 2004 roku

Podtytuł: w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała nr XXII /119 /2004
Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), oraz art.49, art.52, art.109, art.116, art.124, art.128 ust.2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:
§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.316,00 zł
w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły Podstawowe § 2033
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 2.068,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 2033 Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin ( związków gmin) o kwotę 1.248,00 zł

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz.92116
Biblioteki § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.316,00 zł
w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły Podstawowe § 4213
Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.068,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 4213 Zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 1.248,00 zł

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdz.92116
Biblioteki § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
o kwotę 2.000,00 zł
§ 3

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.971,00 zł
w tym;

- w dziale 710 Działalność usługowa , rozdz.71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.665,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły Podstawowe § 4210
Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.439,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 867,00 zł2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.971,00 zł

w tym;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
oraz krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 7.665,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101 Szkoły Podstawowe § 4213
Zakup materiałów i wyposażenia ( zad.własne ) o kwotę 1.439,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 Gimnazja § 4213 Zakup
materiałów i wyposażenia ( zad.własne ) o kwotę 867,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
Źródło informacji: Urząd Gminy Waśniów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Jacek Barański. Data wprowadzenia: 2004-12-29 12:43:12.
Zatwierdził do publikacji: Jacek Barański. Data publikacji: 2004-12-29 12:43:12.
czytano: 511 razy, id: 56
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-12-29
Nowa wiadomość
Jacek Barański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WAŚNIÓW
Gmina Wiejska, ul. Rynek 24 27-425

tel.: (0-41) 2646026, (0-41) 2646026
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Waśniów 2020