Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Waśniówśroda, 19 czerwca 2019 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała Nr XIV/74/2004 z dnia 25 luty 2004 roku

Strona główna » Uchwały » Uchwały - 2004 » Uchwała Nr XIV/74/2004 z dnia 25 luty 2004 roku

Podtytuł: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/74/2004
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 25 luty 2004 roku

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt .8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, i Nr 214 poz.1806 ) art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku–Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 z późniejszymi zmianami ) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póź.zm.) art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683 ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216 , poz. 1826 ) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz.499 ) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych
następuje w drodze inkasa.

§ 2

Na inkasentów wyznacza się :

1. Boksyce - Maria Sitek
2. Boleszyn - Bogusław Loranty
3. Czajęcice - Jan Kwiecień
4. Czażów - Adam Nowak
5. Dobruchna - Jan Pycela
6. Garbacz - Danuta Serwicka
7. Grzegorzowice - Stanisław Kłusek
8. Janowice - Józef Bartnik
9. Jeżów - Ryszard Skrzypczak
10. Kotarszyn - Józef Maj
11. Kraszków - Mieczysław Zięba
12. Milejowice - Jerzy Dziedzic
13. Momina - Józef Czaja
14. Nosów - Wojciech Kotwa
15. Pękosławice - Kazimierz Cichoński
16. Piotrów - Edward Bugajski
17. Prusinowice - Marek Wojtachnio
18. Roztylice - Jan Strawczyński
19. Sarnia Zwola - Andrzej Gołębiowski
20. Nowy Skoszyn - Tadeusz Wojtachnio
21. Sławęcice - Jacek Rdest
22. Strupice - Zdzisław Chojnacki
23. Stryczowice - Dorota Surowiec
24. Śnieżkowice - Barbara Walkiewicz
25. Waśniów - Urszula Jasiak
26. Wojciechowice - Paweł Krakowiak
27. Worowice - Marek Waszczyk
28. Wronów - Marian Kaczmarski
29. Zajączkowice - Józef Majcher

§ 3
1. Inkasenci zobowiązani są do pobierania podatków, o których mowa w § 1 i dokonywania wpłat
na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Waśniowie najpóźniej w terminie 7 dni od
od dnia wpłaty raty podatku
2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia się z pobranych nakazów płatniczych w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania , a z kwitariuszy do 31 grudnia każdego roku podatkowego.
3. Inkasenci zobowiązani są do prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z inkasem
podatków przez okres 5 lat po upływie danego roku podatkowego, którego dotyczą.

§ 4
Wynagrodzenie za inkaso podatków wynosić będzie 10 % od sumy zainkasowanych kwot przez inkasenta w ciągu 14 dni po rozliczeniu o którym mowa w § 3 ust.1.

§ 5
Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za zebrane podatki a nie wpłacone na rachunek Urzędu Gminy.

§ 6
Inkasent nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.

§ 7

Inkasenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane inkaso podatków.§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Traci moc uchwała Nr VIII /41 /03 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 czerwca 2003 roku.


§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Źródło informacji: Urząd Gminy Waśniów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Jacek Barański. Data wprowadzenia: 2004-06-24 10:46:56.
Zatwierdził do publikacji: Jacek Barański. Data publikacji: 2004-06-24 10:46:56.
czytano: 1822 razy, id: 1755
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-06-24
Nowa wiadomość
Jacek Barański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WAŚNIÓW
Gmina Wiejska, ul. Rynek 24 27-425

tel.: (0-41) 2646026, (0-41) 2646026
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Waśniów 2019