Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Waśniówwtorek, 25 lutego 2020 r.

imieniny: Cezary, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała nr XV/75/2004 z dnia 29 marca 2004 roku

Strona główna » Uchwały » Uchwały - 2004 » Uchwała nr XV/75/2004 z dnia 29 marca 2004 roku

Podtytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała nr XV/75/2004
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, lit.d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ), oraz art. 49, art. 109, art. 110, art. 111, art. 116, art. 122, art. 124 , art. 126, art.128 i art.134 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku ( tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala się co następuje :§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Waśniów w wysokości 10.916.017,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 / wg. źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/.§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Waśniów w wysokości - 13.373.931,00 zł
z tego :
a/ wydatki bieżące - 7.118.309,00 zł
w tym:


• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.661.772,00 zł
• dotacje - 24.927,00 zł


b/ wydatki majątkowe - 6.255.622,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 / wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.§ 3

1.Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.457.914,00 zł są przychody pochodzące z :
- kredytów i pożyczek w kwocie - 1.682.500,00 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 775.414,00 zł
Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane w/g paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w załączniku Nr 3.
2.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w celu realizacji planowanej kwoty przychodu budżetu, o której mowa w ust.1.

§ 4

1.Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
2.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW
• przychody - 6.600,00 zł
• wydatki - 28.724,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie - 491.776,00 zł
- wydatki w kwocie - 491.776,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 7

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8


Ustala się rezerwę ogólną (do 1 % wydatków budżetowych w wysokości 50.000,00 zł.


§ 9

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń w ciągu roku budżetowego w kwocie 270.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy w Waśniowie do zaciągania pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 360.065,00 zł , w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w części finansowanych ze środków SAPARD w kwocie 360.065,00 zł jako kredyty krótkoterminowe.
Wymienione kwoty w § 9 i 10 stanowią obciążenie planu dochodów budżetu na 2004 rok w łącznej kwocie 630.065,00 zł i stanowi to 5,8 % ogólnego planu dochodów.
Natomiast zadłużenie budżetu Gminy na koniec 2004 roku wynosić będzie :
- niespłacone kredyty z lat ubiegłych - 0
- zaciągnięte kredyty długoterminowe w 2004 roku – 1.682.500,00 zł
Stanowi to 15,4 % planu dochodów budżetu Gminy na 2004 rok i nie przekracza 60 % planu dochodów.


§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy w Waśniowie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu j.s.t.
§ 12

1.Upoważnia się Wójta Gminy :

a/ do dokonywania przeniesień w planie wydatków na inwestycje w bieżącym roku budżetowym w ramach działu,
b/ do dokonywania przeniesień w planie wydatków na remonty w bieżącym roku budżetowym w ramach działu,
c/ do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących zmian dotacji dla innych podmiotów,
d/ do dokonywania przeniesień w planie wydatków dotyczących pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu


§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 62.699,00 zł i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62.699,00 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Źródło informacji: Urząd Gminy Waśniów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Jacek Barański. Data wprowadzenia: 2004-07-08 09:24:04.
Zatwierdził do publikacji: Jacek Barański. Data publikacji: 2004-07-08 09:24:04.
czytano: 1473 razy, id: 1754
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-07-08
Dodanie załącznika/ załączników
Jacek Barański

2004-07-08
Dodanie załącznika/ załączników
Jacek Barański

2004-07-08
Nowa wiadomość
Jacek Barański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WAŚNIÓW
Gmina Wiejska, ul. Rynek 24 27-425

tel.: (0-41) 2646026, (0-41) 2646026
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Waśniów 2020