Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Waśniówśroda, 30 września 2020 r.

imieniny: Gerald, Wera

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statut Gminy Waśniów

Strona główna » Statut » Statut Gminy Waśniów

Podtytuł: Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie

Statut Gminy - Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie
Nr VI/36/03 z dnia 28 marca 2003 r.
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Gmina Waśniów, zwana dalej gminą, jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.

§ 2.

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 111,29 km2.
2. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą gminy jest miejscowość Waśniów, położona w powiecie Ostrowieckim, województwo Świętokrzyskie.
4. Herbem gminy jest wizerunek łabędzia koloru białego umieszczony w górnej części pola tarczy o barwie czerwonej. W dolnej części tarczy po obu stronach umieszczone są żółte łany zbóż, po środku ozdobny exlibris w kształcie litery W , załącznik nr 2.
5. Herb Gminy jest znakiem chronionym.
6. Komercyjne rozpowszechnianie nazwy Gminy i herbu wymaga zgody Rady Gminy, która ustali zasady i tryb postępowania przy rozpatrywaniu wniosków zainteresowanych.
7. Flagą Gminy jest płat tkaniny w kształcie prostokąta w pasy o barwach: białej 3/6, zielonej 1/6, czerwonej 1/6 i niebieskiej 1/6. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do statutu.

§ 3.

1. Rada Gminy może osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy nadać honorowe obywatelstwo Gminy Waśniów.
2. Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony Gminy.
3. Pozbawienie honorowego obywatelstwa następuje w tym samym trybie jak jego nadanie.


§ 4.

1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe.

§ 5.

1. Gmina działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.
2. Gmina działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 6.

Samodzielność Gminy podlega ochronie prawnej.

§ 7.

Ilekroć w ustawie jest mowa:
1) o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z roku 2001 z późniejszymi zmianami),
2) o odrębnych ustawach – należy przez to rozumieć akt prawny ustawy merytorycznie regulujący kwestie wymienione w Statucie,
3) o Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Waśniowie,
4) o Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Waśniów.

§ 8.

1. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień zawieranych z tymi jednostkami.
2. Spory majątkowe wynikające z zakresu porozumień rozpatrują sądy powszechne.ROZDZIAŁ II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY


§ 9.

Gmina wykonuje wszystkie zadania o znaczeniu lokalnym, chyba że na mocy ustawy zostały one zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

§ 10.

Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków sprzyjających pełnemu uczestnictwu obywateli w życiu wspólnoty.

§ 11.

1. Cel określony w paragrafie 10 Gmina urzeczywistnia poprzez realizację tzw. zadań własnych, do których należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechnienia kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej, prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji Gminy,
19) współpracy z innymi społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

ROZDZIAŁ III. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 12.

W celu realizacji zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

§ 13.

1. Jednostki organizacyjne są tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie uchwały Rady Gminy.
2. Rada Gminy nadaje statuty tym jednostkom.

§ 14.

Gminne osoby prawne są tworzone w oparciu o właściwe przepisy prawa.

§ 15.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

§ 16.

1. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Wójt w trybie określonym przepisami kodeksu pracy oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi danej jednostki.
2. W stosunku do osób, o których mowa w ust.1 funkcję zwierzchnika służbowego pełni Wójt.

§ 17.

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej występują w imieniu Gminy na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Wójta Gminy.
2. Pełnomocnictwa udzielane są w granicach czynności zwykłego zarządu obejmującego działalność statutową jednostki.
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw wymagana jest zgoda Wójta.


ROZDZIAŁ IV. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 18.

1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.
2. Wykaz jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 5 do Statutu.
3. W ramach jednostki pomocniczej mogą być powołane jednostki niższego rzędu.

§ 19.

Organizację, zakres i zasady działania jednostki pomocniczej określa Statut jednostki uchwalony przez Radę Gminy.

§ 20.

Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą jednostka ta zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie.

§ 21.

1. Utworzenie jednostki pomocniczej wymaga uchwały Rady Gminy.
2. Z inicjatywą podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 wystąpić mogą:
a) grupa co najmniej 3 radnych,
b) komisje rady,
c) Wójt Gminy,
d) grupa co najmniej 20 mieszkańców stale zamieszkujących na terytorium, którego wniosek dotyczy, zwana dalej grupą inicjatywną.

§ 22.

1. Jeżeli inicjatywa utworzenia jednostki pomocniczej pochodzi od podmiotów wymienionych w § 21 ust.2 punkty a, b, c – Wójt przeprowadza konsultacje ze stałymi mieszkańcami terytorium, którego wniosek dotyczy.
2. W celu przeprowadzenia konsultacji Wójt zwołuje zebranie mieszkańców, podając do publicznej wiadomości datę, godzinę, miejsce i cel odbycia zebrania.
3. Zebraniu przewodniczy Wójt lub wyznaczony pracownik Urzędu Gminy, który przedstawia koncepcję utworzenia jednostki pomocniczej.
4. Uchwała zebrania mieszkańców w tym przedmiocie zapada większością głosów obecnych na zebraniu.
5. Uchwałę, o której mowa w ust.4 z załączoną listą obecności uczestników zebrania potwierdzoną ich podpisami Wójt przedstawia Radzie Gminy wraz z projektem uchwały Rady w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej.

§ 23.

1. Jeżeli wniosek o utworzenie sołectwa pochodzi od grupy inicjatywnej, o której mowa w § 21. ust 2 lit. d, grupa ta przedstawia Wójtowi na piśmie projekt utworzenia jednostki pomocniczej wraz z listą zawierającą imiona, nazwiska i adresy członków grupy inicjatywnej oraz wskazaniem osoby będącej jej pełnomocnikiem.
2. Projekt, o którym mowa w ust 1Wójt przedstawia na sesji Rady, na którą należy zaprosić pełnomocnika grupy inicjatywnej.

§ 24.

Uchwała Rady Gminy o utworzeniu jednostki pomocniczej podlega opublikowaniu zgodnie z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 25.

Przepisy § 21-24. stosuje się odpowiednio w przypadku łączenia, podziału, znoszenia i zmiany granic jednostki pomocniczej oraz jej nazwy.


ROZDZIAŁ V. REFERENDUM GMINNE

§ 26.

1. W referendum gminnym mieszkańcy Gminy, w drodze głosowania wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia ważnej dla Gminy sprawy.
2. Referendum gminne polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami.

§ 27.

1. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
2. Referendum w sprawie odwołania Rady nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 28.

Prawo do udziału w referendum mają mieszkańcy Gminy stale zamieszkujący na jej obszarze i posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

§ 29.

Szczegółowy tryb przeprowadzania referendum gminnego oraz ustalenie i ogłoszenie jego wyników określa odrębna ustawa.


ROZDZIAŁ VI. ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH


§ 30.

1. Działalność organów Gminy jest jawna, co oznacza prawo obywateli do:
1) uzyskania informacji,
2) wstępu na sesje Rady,
3) wstępu na posiedzenie Komisji Rady,
4) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.
2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
3. Dysponentem dokumentów jest Kierownik Urzędu.
Kierownik Urzędu jest zobowiązywany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępniania.
4. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym związane z wykonaniem zdań publicznych sporządzane w pisemnej formie przez:
a) organy Gminy,
b) organy nadzoru i kontroli nad Gminą.
1) Udostępnieniu podlegają w szczególności:
a) uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy,
b) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy,
c) protokoły kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Skarbowej,
d) akty nadzoru.
5. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika z ustaw.
6. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.
7. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
1) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach,
2) wglądu do dokumentów,
3) możliwości sporządzania notatek i odpisów.
8. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Kierownika Urzędu.
Udzielając informacji, pracownik wskazuje uprawnionemu formę w jakiej dany dokument jest udostępniony.
9. Wgląd do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
1) powszechnej publikacji,
2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego,
3) bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.
10. Powszechnej publikacji dokonuje się :
1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
2) w gazecie lokalnej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
4) na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
11. Sukcesywne udostępnianie do wglądu powszechnego dokumentów publicznych następuje w drodze wykładania lub wywieszania dokumentów dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
12. Sukcesywnemu udostępnianiu podlegają następujące dokumenty:
1) uchwały Rady Gminy,
2) Zarządzenia Wójta Gminy
3) Protokoły z sesji Rady Gminy,
Kierownik Urzędu może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.
13. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępnienia. Udostępnienie dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem o ile środki techniczne, którymi dysponuje urząd umożliwiają przekazanie dokumentu w taki sposób, o jaki wnioskował uprawniony.
Jeżeli dokument nie może być udostępniony, niezwłocznie należy podać uprawnionemu przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego Kierownik Urzędu decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
14. Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku nie udostępnienia dokumentów z tytułu wyłączenia jawności, w których danych należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.
15. Na wniosek uprawnionego, Kierownik Urzędu lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Nie uwierzytelnia się dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji.
16. W przypadku, gdy nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez Kierownika Urzędu pracownik sporządza wyciąg z dokumentów, który podlega uwierzytelnieniu.ROZDZIAŁ VII. REGULAMIN RADY GMINY
W WAŚNIOWIE


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 31.

1. Rada działa na sesjach przy pomocy komisji i Wójta
2. Wójt i Komisje Rady Działają pod kontrolą Rady, której składają
sprawozdania ze swojej działalności.

SESJA RADY GMINY


§ 32.

Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, które są określone w ustawie ustrojowej, a także we właściwych przepisach.

§ 33.

1. W okresie 3-ech miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady, na wniosek jej Przewodniczącego, rada określa uchwałą kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady.
2. Do końca stycznia danego roku rada, na wniosek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy i sposoby jego realizacji w danym roku.
3. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i usprawnień planu pracy wskazanego w pkt 2.


PRZYGOTOWANIE SESJI


§ 34.

1. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady zgodnie z ustawą ustrojową, planem pracy i występującymi potrzebami.
2. Sesję przygotowuje, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem. Termin sesji i porządek obrad powinien być tak ustalony, aby Wójt, zgodnie z tokiem swojej pracy, mógł zająć stanowisko co do spraw będących w porządku obrad.
3. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się jej członków nie później niż na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób, o ile nie zachodzi przypadek określony w § 79 Statutu.
4. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz dołączyć projekty uchwał i inne niezbędne dokumenty związane z porządkiem.
§ 35.

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia Przewodniczący prowadzi obrady bez możliwości podejmowania uchwał.
2. W przypadku opuszczenia obrad przez radnych, nazwiska i imiona radnych, którzy bez należytego usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokóle.

§ 36.

1. Zgodnie z ustawą ustrojową zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.
2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań jednego z wiceprzewodniczących.

§ 37.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: Otwieram sesję Rady Gminy w Waśniowie.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 38 niniejszego Statutu.

§ 38.

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia porządek obrad.
2. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który jest udostępniony Radnym do osobistego zapoznania się z jego treścią przed terminem obrad. Protokół, o którym mowa, może być odczytany w czasie sesji w całości lub części wyłącznie na wniosek jednego z radnych.§ 39.

1. W porządku obrad na początku każdej sesji należy przewidzieć zgłaszanie interpelacji przez Radnych. Porządek powinien również przewidywać udzielanie odpowiedzi na interpelacje.
2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny one być sformułowane jest i zwięźle.
3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba, udziela odpowiedzi na interpelacje najpóźniej na następnej sesji.
4. Interpelacje winny być złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego obrad w czasie sesji lub przed jej rozpoczęciem.

§ 40.

1. Porządek obrad Rady powinien obejmować sprawozdania Wójta z działalności za okres pomiędzy sesjami.
2. Sprawozdanie składa Wójt lub osoba upoważniona przez Wójta.

§ 41.

1. Przewodniczący obrad prowadzi je według porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może jednak w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

§ 42.

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy.
3. Jeżeli temat lub forma wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają prowadzeniu sesji, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienie pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesje i publiczności.

§ 43.

1. Na wniosek Radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienia radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zamknięcie listy mówców lub kandydatów,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- przeliczenia głosów,
- w sprawie przestrzegania porządku obrad.
3. Wniosek formalny może zgłosić każdy Radny z wyjątkiem wniosku o zmianę porządku obrad. Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad może złożyć co najmniej trzech Radnych. Wniosek ten Przewodniczący poddaje pod dyskusję, dopuszczając nie więcej niż dwa głosy za i dwa głosy przeciw wnioskowi.
Zmiany w porządku obrad Rada Gminy może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 44.

1. Przewodniczący obrad nie może udzielić głosu osobom spośród publiczności, które swym zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Przewodniczący udziela głosu osobie spośród publiczności za zgodą Rady.
2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swym zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.


§ 45.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę:
Zamykam sesję Rady Gminy w Waśniowie.
2. Czas trwania sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie pkt 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 46.

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe, właściwe dla danego miejsca.
§ 47.

1. Pracownicy wyznaczeni przez Wójta do obsługi sesji Rady sporządzają protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego.
3. Odpis protokołu z kopiami uchwał oraz załączniki doręcza się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Wójtowi, który podejmuje stosowne działania zmierzające do wykonania uchwał i ustaleń podjętych przez Radę.
4. Protokół z sesji jawnej wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Rady oraz na każdej następnej sesji.
5. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.
6. Jeżeli wniosek wskazany w pkt 5 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.§ 48.

Obsługę sesji (wysłanie zawiadomień, protokołowanie, rejestrowanie uchwał) sprawuje komórka urzędu określona w regulaminie organizacyjnym.

§ 49.

1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności:
- numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego i protokolanta,
- stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
- nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z podaniem przyczyny nieobecności,
- odnotowanie faktu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
- porządek obrad,
- przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty pisemnych wystąpień,
- przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów za, przeciw, wstrzymuję się,
- podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i arabskimi oznaczającymi rok kalendarzowy.


UCHWAŁY


§ 50.

Sprawy rozpatrywane na sesjach, Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanymi w protokole sesji.
§ 51.

1. Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej, w stosunku do podmiotów wymienionych w § 86 Statutu, mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie gminy oraz mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych na spotkaniach z radnymi.
2. Podmiot uprawniony do wykonania inicjatywy uchwałodawczej powinien przedstawić swoje propozycje Wójtowi. Do projektu uchwały dołączyć może uzasadnienie jej podjęcia lub swoje stanowisko w sprawie. Projekt uchwały za pośrednictwem komórki urzędu określonej w regulaminie organizacyjnym powinien uzyskać opinię właściwych komisji.
3. Przedstawiony wyżej tryb, określony w pkt 1 i 2, nie dotyczy uchwał w sprawach osobowych Rady.
4. Jeżeli podmiot uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przedstawi swoje propozycje Wójtowi w terminie nie pozwalającym na właściwe przygotowanie projektu uchwały lub zajęcia stanowiska w sprawie, Wójt odmówi przygotowania stosownego projektu powiadamiając o tym Przewodniczącego Rady.
5. Jeżeli podmiot uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przedstawi tę inicjatywę z pominięciem trybu opisanego wyżej, objęcie tego projektu obradami sesji może nastąpić jedynie w uzasadnionych wypadkach, po dokładnym, pisemnym sprecyzowaniu brzmienia projektu uchwały, który będzie spełniał wymogi redakcyjne. W innych przypadkach Rada powinna odesłać projekt Wójtowi celem przygotowania uchwały. Rada może wypowiedzieć się co do terminu rozpatrzenia tego projektu.
6. Wójt udziela odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez komisję rady w sprawozdaniu z działalności Wójta pomiędzy sesjami Rady.

§ 52.

1. Uchwały rady powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlający ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:
- datę, kolejny numer,
- podstawę prawną, opinię Radcy Prawnego,
- dokładną, merytoryczną treść uchwały,
- określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
- termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,
- nadto inne elementy w razie konieczności np. opisową treść wstępną, wskazanie adresatów, uzasadnienie itp.
2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
3. Uchwały numeruje się określając: numer sesji – cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały – cyframi arabskimi i rok podjęcia uchwały.
4. Oryginały uchwał ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołem sesji komórka urzędu określona w regulaminie organizacyjnym.

§ 53.

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich podjęcia.
2. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych w pkt 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.


KOMISJE RADY

§ 54.

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólnie posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi
Komisjami Rady innych gmin, zwłaszcza sąsiednich, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze gminy.
3. Przewodniczący Rady może w każdym czasie polecić Przewodniczącemu Komisji zwołanie posiedzenia lub złożenie informacji z jej pracy.

§ 55.

1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji. W przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji, komisji przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywanie posiedzeń, obradowanie, powoływanie podkomisji i zespołów Komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie.

§ 56.

1. Przewodniczący stałych Komisji Rady co najmniej 1 w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z pracy Komisji.
2. Postanowienie pkt 1 stosuje się odpowiednio do Komisji niestałych.

§ 57.

1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.


PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 58.

1. Przewodniczący Rady wyłącznie organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie pełnionej przez siebie funkcji.
3. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
- ustalanie w porozumieniu z Wójtem terminu zwołania sesji i porządku jej obrad,
- przewodniczenie obradom,
- koordynowanie prac komisji,
- nadzorowanie terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych składane w okresie między sesjami,
- kierowanie spraw wynikłych w okresie między sesjami do właściwych rzeczowo komisji, jeżeli nie były one ujęte w planach pracy komisji,
- pełnienie dyżurów w określonych terminach i godzinach.

RADNI

§ 59.

1. Przed przystąpieniem do wykonania mandatu Radni składają ślubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców.
2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

§ 60.

1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady i pracach komisji, co do których zostali wybrani.
2. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami poprzez:
- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady ,
- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
- informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy.

§ 61.

1. Radni mogą domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń komisji innych spraw niż te przewidziane w planie, jeżeli uważają je za społecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni mogą kierować do Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.
3. Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach określonych w Statucie.

§ 62.

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.§ 63.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

§ 64.

1. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za swą działalność w Radzie i wyniki z jej pracy.
2. Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału Radnych w pracach Rady, a w uzasadnionych wypadkach zwraca uwagę Radnym na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy.

§ 65.

1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego Radnego, w przedmiocie rozwiązania w nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja lub zespół powołany w trybie pkt 1 przekłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiotowej sprawie, Rada winna wysłuchać Radnego.

§ 66

W celu udzielenia przez pracodawcę zwolnienia Radnego od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust 3 ustawy ustrojowej, Przewodniczący wystawia zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć.

§ 67.

1. Przewodniczący Rady wystawia Radnym dokument, w którym stwierdza się pełnienie funkcji Radnego.
2. Wójt udziela pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonaniu ich obowiązków.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady na sesji we wszystkich sprawach związanym z pełnieniem przez nich funkcji Radnego.


TRYB GŁOSOWANIA


§ 68.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie Radni.

§ 69.

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane za przeciw i wstrzymujące się, porównując liczbę głosujących z listą Radnych obecnych na sesji i nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
5. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają gdy liczba głosów za jest większa od liczby głosów przeciw. Głosy wstrzymujące nie mają wpływu na wynik głosowania.
6. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają jeżeli za padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów.
7. Uchwały, dla których podjęcia konieczna jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu, Rady gminy zapadają, jeżeli za padła co najmniej liczba całkowita głosów przewyższająca połowę ustawowego składu rady zarazem tej połowie najbliższa.

§ 70.

1. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym Rada każdorazowo ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie Przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wyniki głosowania.
4. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na sesji.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.
§ 71.

1. Przewodniczący obrad, przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów, Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.


ABSOLUTORIUM


§ 72.

1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielania absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2. Wniosek komisji rewizyjnej, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać uzasadnienie.
3. Ustalenia w sprawie absolutorium komisja rewizyjna winna przekazać Wójtowi przed wniesieniem stosownego wniosku na sesję, w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do ich treści.
4. Tryb podejmowania uchwały w sprawie absolutorium określa ustawa ustrojowa.
ROZDZIAŁ VIII. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

§ 73.

1. Organami gminy są:
- Rada jako organ stanowiący i kontrolny,
- Wójt jako organ wykonawczy.
2. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawa ustrojowa i inne właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
3. Do właściwości Wójta należy wykonanie uchwał i realizacja zadań gminy określonych ustawą ustrojową i innymi właściwymi przepisami.

§ 74.

1. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.
2. W skład Rady wchodzi 15 radnych wybranych przez mieszkańców w głosowaniu powszechnym.
3. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
4. Zasady realizujące jawność działania organów Gminy określa rozdział VI Statutu.

§ 75.

Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 76.

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w trybie określonym ustawą ustrojową.
2. Tryb odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady reguluje ustawa ustrojowa.


§ 77.

1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej właściwości.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej.
3. Kolejne sesje Rady zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać propozycję porządku obrad oraz projekty uchwał wnoszonych na sesję Rady.
5. Sesje Rady są jawne, wstęp na salę obrad mają wszyscy zainteresowani. Rada może wyjątkowo wyłączyć jawność sesji w przypadkach prawem przewidzianych.

§ 78.

1. O sesji zawiadamia się radnych na piśmie w terminie co najmniej 3 dni przed jej odbyciem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i projekty uchwał.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń urzędu co najmniej 3 dni przed terminem sesji.

§ 79.

W przypadkach uzasadnionych rangą spraw i pilnym rozstrzygnięciem przewodniczący może dokonać zwołania sesji bez zachowania terminu, o którym mowa w § 78 pkt 1 w każdy możliwy sposób.

§ 80.

1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jedna sesja może składać się z dwóch lub więcej posiedzeń.
3. Terminy dalszych posiedzeń tej samej sesji ustala Przewodniczący i informuje o nich ustnie radnych.

§ 81.

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu zmniejszy się poniżej połowy składu Przewodniczący przerywa obrady.

§ 82.

Rada określa podstawowe kierunki działania na okres swojej kadencji.

§ 83.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a) Wójtowi,
b) komisjom stałym Rady,
c) grupie Radnych w składzie co najmniej trzech osób.

§ 84.

1. Rada ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają Radzie, przekładając jej plan pracy i sprawozdania z jej działalności nie rzadziej niż raz w roku.
3. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania Rada określa w odrębnej uchwale.
4. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego. Mogą wybierać również zastępcę przewodniczącego.
5. Komisje pracują według ustalonego przez siebie regulaminu.
6. W posiedzeniach komisji Rady mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 85.

Do zadań komisji stałych należy:
- opiniowanie projektów uchwał Rady oraz czuwanie nad wykonaniem tych w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę lub Wójta w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
- rozpatrywanie innych spraw z zakresu działania Rady, wniesionych pod obrady przez członków komisji lub wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
- wyrażenie opinii na temat oceny działań Wójta, Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Zakres zadań komisji rewizyjnej rady określa regulamin komisji stanowiący załącznik Nr6 do niniejszego Statutu.

§ 86.

Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 87.

Komisje przedkładają Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy do 31 stycznia danego roku.

§ 88.

Rodzaje komisji stałych i doraźnych, z zastrzeżeniem § 89, ustala każdorazowo Rada przy ich powołaniu.

§ 89.

1. Szczególnym rodzajem komisji stałej jest komisja rewizyjna, którą Rada powołuje do kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem Radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenie lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę.
4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 90.

1. Prawa i obowiązki Radnych określa ustawa ustrojowa.
2. Mandatu Radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody lub członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 91.

Obsługę techniczno – organizacyjną Rady, komisji sprawuje Wójt poprzez wydzieloną organizacyjnie komórkę Urzędu.

§ 92.

Szczegółowo organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów określa Regulamin Rady.

§ 93.

Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

§ 94.

Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

§ 95.

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Wójta w drodze rozporządzenia.
§ 96

Wójt reprezentuje Gminę na zewnątrz. Kwestie związane z wyborem Wójta i wygaśnięciem jego mandatu określają odrębne przepisy.

§ 97.

1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
2. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy ustrojowej oraz właściwych przepisów.
3. Wójt pełni funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli rada nie powoła innej osoby na wymienione stanowisko.
4. Szczegółowe kompetencje i zadania Wójta określone są w Regulaminie Pracy Wójta oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
Regulamin pracy Wójta stanowi zał. Nr 7

§ 98.

Zastępca Wójta wykonuje jedynie zadania powierzone mu przez Wójta i w zakresie przez niego określonym.

§ 99.

1. Wójt jest zatrudniony w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. Z-ca Wójta jest zatrudniony w ramach stosunku pracy na podstawie powołania.
3. Osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania, są osoby zajmujące kierownicze stanowiska.

§ 100

Wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy dokonuje Wójt.

§ 101.

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu i prowadzi sprawy powierzone przez Wójta.
2. Skarbnik wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu.
3. Szczegółowe zasady podziału zadań i kompetencji pracowników określa regulamin organizacyjny.

§ 102.

1. W gminie funkcjonują komisje dyscyplinarne I i II instancji, do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych, powołanych przez Radę na okres kadencji.
2. Organizacje i zasady postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi I i II instancji określają właściwe przepisy.

§ 103.

1. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych przez Radę w trybie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych.
2. Komisja dyscyplinarna II instancji składa się z członków wybranych przez Radę w trybie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych.


ROZDZIAŁ IX. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY.


§ 104.

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
2. Projekt budżetu przygotowuje Wójt, uwzględniając zasady prawa i wskazówki rady.
3. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, Wójt przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
4. Budżet jest uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.
6. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
7. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższą planowane dochody.
8. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 105.

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które Wójt przedstawia radzie wraz z projektem budżetu określa Rada.

§ 106

1. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

2. Uchwały Rady Gminy, o których mowa w pkt 1 zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.


ROZDZIAŁ X. OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PRZEZ OSOBY ZAJMUJĄCE OKREŚLONE STANOWISKA LUB PEŁNIĄCE NIEKTÓRE FUNKCJE


§ 107.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Radnych, Wójta, zastępcę wójta, a także pracowników samorządowych określa ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o pracownikach samorządowych.


ROZDZIAŁ XI. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY WAŚNIÓW.


§ 108.
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Waśniów przeprowadza się w przypadkach :
- przewidzianych ustawami,
- w innych sprawach ważnych dla Gminy Waśniów, o ile Rada tak postanowi odrębną uchwałą.

§ 109.
W konsultacji mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy. W razie wątpliwości co do uprawnienia osoby zainteresowanej udziałem w konsultacjach stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące przy ustalaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy.

§ 110.

W toku konsultacji mieszkańcy wypowiadają opinie co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.
Opinia mieszkańców może być wyrażona w formie:
a) bezpośredniej – poprzez osobiste składanie podpisów przez mieszkańców na listach konsultacyjnych,
b) przedstawicielskie – poprzez uchwały organów jednostek pomocniczych Gminy z obszaru Gminy Waśniów, ewentualnie stanowiska organizacji społecznych.

§ 111.

Do wszczęcia konsultacji w przypadku gdy obowiązek ich przeprowadzenia przewiduje ustawa uprawniony jest Wójt Gminy w czasie umożliwiającym terminowe jej przeprowadzenie.


§ 112.

Wszczęcie konsultacji w innych sprawach ważnych dla Gminy Waśniów następuje, o ile Rada Gminy w swej uchwale tak postanowi. Rada Gminy może postanowić o przeprowadzeniu konsultacji w określonej sprawie z inicjatywy własnej lub na wniosek.
Z wnioskami mogą występować:
- sołtysi,
- przewodniczący organizacji społecznych i związkowych.
Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy formułuje przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia.

§ 113.
W przypadku wszczęcia konsultacji na podstawie § 111 i 112 Wójt wyznacza:
- kalendarz czynności i konsultacji,
- obwody konsultacyjne,
- pełnomocników do spraw konsultacji.

§ 114.
Kalendarz czynności, obwody konsultacyjne oraz imiona, nazwiska i siedziby pełnomocników podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Urzędzie Gminy oraz w obwodach konsultacyjnych.

§ 115.
Kalendarz czynności konsultacyjnych zawiera:
- datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
- wskazanie normy wyrażania opinii przez mieszkańców,
- termin przygotowania zestawień zbiorczych,
- termin i miejsce podania wyników konsultacji do publicznej
wiadomości.§ 116.

Konsultacje przeprowadza się w obwodach konsultacyjnych, które w zależności od przedmiotu konsultacji mogą obejmować granice jednostek pomocniczych lub ich części.

§ 117.
W poszczególnych obwodach konsultacyjnych działają pełnomocnicy do spraw konsultacji. Pełnomocnikiem może być Radny Gminy lub osoba godna zaufania.
Pełnomocnik :
- czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji,
- gromadzi dokumenty,
- sporządza zestawienie opinii z terenie obwodu konsultacyjnego.
Wójt zapewnia siedzibę pełnomocnikom oraz warunki materialno - techniczne dla realizacji ich działań.
§ 118.

Na podstawie zestawień opinii z poszczególnych obwodów konsultacyjnych wyniki zbiorcze konsultacji opracowuje Wójt i przedstawia je Radzie Gminy.

§ 119.

Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkańcami podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Urzędzie.

§ 120.

Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

ROZDZIAŁ XII. PRZEPISY KOŃCOWE.


§ 121.

1. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i właściwe przepisy.
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Waśniów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Jacek Barański. Data wprowadzenia: 2004-06-14 12:06:17.
Zatwierdził do publikacji: Jacek Barański. Data publikacji: 2004-06-14 12:06:17.
czytano: 7579 razy, id: 10
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-09-17
Aktualizacja
Jacek Barański

2009-06-19
Aktualizacja wiadomości
Jacek Barański

2004-06-14
Nowa wiadomość
Jacek Barański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WAŚNIÓW
Gmina Wiejska, ul. Rynek 24 27-425

tel.: (0-41) 2646026, (0-41) 2646026
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Waśniów 2020